POLÍTICA DE PRIVACITAT

Primera. – És vostè major de 16 anys?

Necessitem que confirmi que és major de 16 anys, si no ho fos li preguem que no ens remeti dades personals de cap classe ni faci ús de les nostres xarxes socials.

Això té la raó de ser perquè entenem que hauries de demanar un consentiment exprés als teus tutors per demanar informació o realitzar cap aportació a les nostres xarxes i, a més, la normativa de protecció de dades estableix un nivell de protecció superior pel fet de tenir dades de menors de aquesta edat, ens veiem obligats a assegurar-nos que vostè és, almenys, major de 16 anys.

Això no vol dir que no puguis visitar la nostra pàgina que no compte res que un menor d’edat no pugui veure, ni que no puguis rebre els nostres serveis, el que vol dir es que no pots remetre cap informació teva sense permís dels tutors. 

Segona. – La nostra Associació. Responsable del tractament.

La nostra Associació sense ànim de lucre és diu CLUB TENNIS RIBES i és la responsable de les dades personals que vostè pugui haver deixat en els possibles formularis de la nostra web https://www.clubtennisribes.com/ , així com les que vostès ens ha fet arribar per demanar informació, o com a soci, usuari, proveïdor, professional o encarregat del tractament.

Les dades de el CLUB TENNIS RIBES són:

CIF: G-58831900

Direcció: C/ Blades, 3, Urbanització Can Macià –“Los Viñedos”, 08810 Sant Pere de Ribes

Telèfon: 938962870

Correu electrònic: info@clubtennisribes.com

Tercera. – L’encarregat del tractament. Com fer ús dels seus drets?.

Com volem facilitar els seus drets, l’informem que hem posat a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic específica per a tot allò, no només per exercir els seus drets, que tingui a veure amb la protecció de les seves dades: rgpd@clubtennisribes.com

En aquest correu li atendrà l’encarregat del tractament. Hem habilitat una persona membre de l’agrupació i que, recolzat per professionals externs en protecció de dades, realitzarà les tasques que corresponen a l’encarregat del tractament amb les garanties que marca la llei.

Així quan vostè vulgui fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, d’oblit, de limitació i de portabilitat, podrà fer-ho sol·licitant-los a través d’aquest correu amb la forma que després li exposarem.

Quarta. – A vostè li afecta la nostra política de privacitat?

És molt probable que no, ja que no de tot aquell que consulta la nostra pàgina web ens cedeix dades personals. En qualsevol cas, li agradarà saber que tractarem les seves dades amb la cura deguda, de manera professional i complint les obligacions que el RGPD i la LOPD ha imposat a totes les organitzacions.

Sí l’afectarà si vostè ens ha cedit algun dels seus dades personals. Aquestes dades són les que li hem sol·licitat expressament en els formularis que puguin aparèixer a la nostra pàgina web o en paper per demanar informació o per inscriure’s a la nostre associació o qualsevol de les seves activitats i que són únicament les estrictament necessàries perquè complim amb allò que ens sol·licita o demana.

En qualsevol cas, sempre li sol·licitarem que accepti la nostra política de privacitat que trobarà resumida al costat del formulari i íntegrament aquí en aquesta pàgina.

En resum, l’afecta si ens cedeix dades personals com el seu nom, telèfon, etc., si no, no.

Cinquena. – Quines dades personals tenim, licitud del tractament i quina és la finalitat de la seva cessió?

La resposta és molt senzilla, les dades personals que tenim de vostè són les que vostè ens ha cedit i ha autoritzat el seu ús expressament en els diferents formularis tant amb format online, com de forma presencial a les nostres instal·lacions. Aquestes dades han de respondre a la veracitat i només vostè és el responsable de que així sigui i de que, en cap cas, hagin sigut aportades sense el permís exprés de l’interessat.

Aquestes dades vostè els ha cedit perquè li informem dels nostres serveis, de les nostres quotes d’associat, dels seus drets i deures com a tal, etc. o sigui tot el relacionat amb les finalitats de la nostra associació que apareixen als nostres estatuts en el seu article 1:

L’entitat Club de Tennis Ribes, constituïda en data 24 novembre de 1969, com a club esportiu de caràcter general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i actuar sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva...” vinculat específicament a la pràctica del tennis i, ara també, al pàdel.

La finalitat és, per tant, la de portar a efecte tot allò que vostè ens ha requerit i contestar-li, o realitzar-lo, d’acord amb el que vostè ens ha demanat. Per a això és molt probable que hàgim de cedir-los les dades a tercers, ja que la nostra associació per si sola no podria atendre’ls tan bé com es mereix i comptem, a part de amb dels nostres col·laboradors en la gestió del Bar, amb tercers que ens ajuden a que vostè tingui el millor servei del que puguem disposar. Ens referim a tot allò que envolta els treballs administratius, organitzatius, de comptabilitat, etc que ens ajuden a complir aquesta finalitat de la millor forma possible.

En resum, les cessions de dades sempre ham d’estar emparades, de forma coherent, per les nostres finalitats i les obligacions legals que corresponguin.

Sisena. Cessió a tercers. No cessió internacional de dades.

Com ja li hem exposat, és probable que, per al compliment del contracte encomanat per vostè, haguem de cedir les seves dades a tercers. En qualsevol cas, això no és un problema ja que els nostres contractes de privacitat amb aquests tercers garanteixen que les seves dades, sense el seu consentiment exprés, siguin utilitzats fora de la finalitat per als que vostè els va cedir. Fora d’això, llevat de les obligacions legals, no es cediran les dades a tercers.

La nostra associació CLUB DE TENNIS RIBES compta amb empreses o particulars que col·laboren per tal que la gestió i els seus serveis oferts als socis segueixin uns alts estàndards de qualitat.

En cap cas es cediran les dades a empreses de tercers països i encara menys les d’aquells països que no es consideren segurs d’acord l’AEPD. El cert és que les seves dades podrien aparèixer publicades en la nostra web o en d’altres mitjans com a part de la finalitat esportiva (donar a conèixer els finalistes, campions, participants, etc de les diferents competicions, etc) que tingui a veure amb el nostre Club, sense que podem controlar un és inadequat realitzat per tercers.

Recordem que qualsevol ús de les seves dades fora de la finalitat per les que les va cedir, sense una autorització expressa, està totalment desautoritzada i podria suposar un il·lícit legal que podria ser denunciat o demandat en els tribunals. 

En el supòsit que tercers fessin ús de les dades personals aparegudes a aquesta pàgina d’acord amb la finalitat per la que van ser exposades al públic, sempre hauran de citar la seva procedència i compromet a fer un ús adequat dels continguts i s’obliga a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

Setena. – Quins són els seus drets i com es poden exercitar?

Dret d’Accés:

Art. 15 RGPD. Té vostè dret a saber si estem tractant les seves dades, perquè els estem tractant, si els cedim a tercers i a qui, el termini previst de conservació de les seves dades, a rectificar, suprimir o limitar les seves dades, és a dir, davant de qui o com fer valer els seus drets i, en general, tot el que tingui relació amb les seves dades estrictes i no vulnerin cap norma.

Dret de Rectificació:

Art 16 RGPD: “L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. “

Dret de Supressió:

Art. 17 RGPD:” L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin … “.

S’ha de tenir present que hi ha una sèrie d’obligacions legals, com, per exemple, davant la Hisenda Pública que obliga a mantenir dades personals per un termini determinat.

Dret a la limitació del tractament:

Art. 18 RGPD. Vostè podrà demanar que es limiti l’ús de les seves dades personals amb les excepcions legals i sota les circumstàncies que recull aquest article. En general, haurà d’imperar la lògica. No podrà vostè demanar-nos, per exemple, que presentem una candidatura sense el seu nom o la seva foto o que no tinguem les seves dades personals per fer-li afiliat.

Dret a la portabilitat de les dades:

Art. 20 RGPD. «1. L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable … “tot això en les circumstàncies descrites en aquest article que bàsicament ho permeten si és proporcionat, si és àgil, si no perjudica tercers i sempre  que no infringeixin ni aquest ni cap altre precepte. És molt probable que aquest article aquest referit principalment a les companyies telefòniques i és de difícil encaix en la nostra agrupació que tindrà de vostè les mínimes dades possibles i necessàries i que no sembla que tingui sentit portar les seves dades a un altre Club de Tennis?

Dret d’oposició:

Art. 21 RGPD. Vostè pot oposar a que les seves dades siguin tractades i podrà exercitar els seus drets, però, recordi què és molt probable que no puguem evitar el tractament de les seves dades a efectes administratius i fiscals ja que hi ha una sèrie de lleis que ens obliguen a identificar-lo. En l’apartat tercer ja li vam indicar on havia de exercir: a través del nostre correu electrònic rgpd.clubtennisribes.com on, en el menys temps possible (ens hem imposat una setmana per realitzar la contestació), atendrem les seves reclamacions. Només li demanem que faci una petició clara i expressa del que pretén i que l’acompanyi d’una còpia del seu DNI i, si actua en nom d’una organització, també d’una còpia de l’apoderament o raó de la seva representació.

La nova LOPD de 6 de desembre de 2018 realitza una sèrie d’indicacions relacionades amb els seus drets esmentats que podrien ser del seu interès i les pot trobar a la web https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673 especialment els relacionats dins el capítol II articles 12 al 18 (ambdós inclosos).

Vuitena. – Quant de temps tindrem les seves dades?

La contestació més senzilla és la més evident: mentre seguim tenint una relació seguirem tenint les teves dades. Si aconseguim que estiguis content amb els nostres serveis com associat i segueixes dintre de la nostre associació el que no té sentit és que esborrem les teves dades i te’ls tornem a demanar, una i altre vegada, no només és molest per a vostè, sinó que no és coherent amb una actuació mínimament ponderada. D’altra banda, si vostè només ens ha demanat una informació, l’hem donada però no ha arribat a ser vostè soci nostre, en un termini de 12 mesos esborrarem les seves dades sempre que una obligació legal no ens ho impedeixi.

 En resum, llevat obligacions legals i que segueixi sent client nostre procedirem a esborrar les seves dades en un període màxim de 12 mesos.

Novena. – Dades de navegació.

Les cookies només pretenen afavorir la navegació i en entrar a la pàgina web se li fa coneixedor de la seva existència i se li demana que les accepti. No farem cap utilització de les dades de navegació que pugui posar en perill les seves dades personals o li puguin identificar i, recordeu, mai cedirem les seves dades a tercers fora de la finalitat per als quals van ser recollits i cedits per vostè de forma expressa.

Desena. – Adaptació i canvis.

La política de privacitat que vostè està llegint està subjecta als canvis que es derivin de les modificacions legislatives, així com del nostre intent d’anar millorant-la sempre a favor seu i per evitar possibles fuites o cessions no consentides a tercers. Per a qualsevol assumpte, dubte o suggeriment relacionat amb aquesta política recordi que té accessible les 24 hores nostre correu electrònic rgpd@clubteenisribes.com i sempre té dret a realitzar la reclamació que consideri pertinent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglament/drets/index.html.

ALTRES CONSIDERACIONS REFERIDES ALS CONTINGUTS, DRETS D’AUTOR, BANERS, LINKS, COoKIES, ETC:

1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

El CLUB TENNIS RIBES no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i el CLUB TENNIS RIBES, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web nostra, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle, tant a connectar-se a la Web del CLUB, com en accedir a la informació d’altres webs des de la nostra.

2. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que el CLUB TENNIS RIBES intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa; pel que no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que en cap cas impliquen relació alguna entri CLUB TENNIS RIBES i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

3. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

Li informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació a la nostra web i prestar-li un millor servei. La informació continguda en les cookies facilita la navegació i fa possible que l’usuari visiti una pàgina web idòniament. Aquesta informació estarà subjecta a les limitacions temporals establertes per les demés dades.

4. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, podent modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix el CLUB TENNIS RIBES es compromet a , ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

5. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT

El CLUB TENNIS RIBES declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes al nostre CLUB que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que EL CLUB TENNIS RIBES realitza els seus millors esforços en evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats pel CLUB TENIS RIBES, així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit del CLUB TENNIS RIBES.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial a favor del CLUB TENNIS RIBES o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Això no vol dir, expressament, que quant parlem d’opinions particulars, que aquestes siguin del tot compartides pel CLUB TENNIS RIBES i, per tant, no és podrà fer responsable del seu contingut, reservant-se la possibilitat de esborrar-lo si no fos mínimament corresponent amb la finalitat del nostre CLUB.

Queda prohibit tot acte per virtut del que els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit dl CLUB TENNIS RIBES.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discs durs d’ordinadors, dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les quals pertanyen a les autoritzades pel CLUB TENNIS RIBES fora de les autoritzades o de les que es corresponguin i siguin necessàries, per complir amb la finalitat de la nostra associació, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. Tot això no treu tot l’exposat abans.

El CLUB TENIS RIBES és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic, o qualsevol altre servei de missatgeria instantània.

En aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin vessar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines Web del CLUB TENNIS RIBES al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on, per la naturalesa dels serveis o continguts, allò fos possible, s’entén que autoritzen al CLUB TENNIS RIBES, la seva reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discs dur d’ordinadors , dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de les bases de dades que pertanyen a CLUB TENNIS RIBES, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per la seva part.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, el CLUB TENNIS RIBES, queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris com aquests, amb tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme pel CLUB TENNIS RIBES per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web del CLUB TENNIS RIBES, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’aquest. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual del CLUB TENNIS RIBES, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

EL CLUB TENNIS RIBES no assumirà cap mena de responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites del CLUB TENIS RIBES.